Olympiatauben 2017

Arbeiter 330-14-177 V Balasko 321-14-114 V Essbüchl 323-16-118 V Groiss 301-12-362 W
Groiss 301-13-1211 W Hofmann 301-16-047 W Ivanschitz 106-15-069 V Jüttner 336-16-029 W
Knoll 415-11-599 W Knoll 415-15-518 W Knoll 415-16-090 V Königshofer 321-13-631 V
Marchat Franz 301-12-1866 V Marchat Nicole Be-16-2278780 V Markovic 318-14-099 W Markovic 318-15-1737 W
Markovic 999-15-185 V Mayer 334-13-455 V Menyhart 330-14-269 V Pitterle 336-16-873 V
Plöchl 104-13-458 W Rinder 309-16-1288 W Rudorfer 906-12-200 V Slunsky 323-14-424 V
   
Winkler 336-13-1121 V Zoni 402-12-107 W    

 

© by cWs 2016-2019 Besucherzaehler